Discover the first residential

Real Estate-Backed Token

ปฏิวัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยโทเคนดิจิทัลอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณสามารถลงทุนได้ในระดับตารางนิ้ว พร้อมโอกาสรับผลตอบแทน จากการรับประกันรายรับสุทธิที่ 4 - 5% ใน 5 ปีแรก และโอกาสที่อาจจะได้รับผลกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ บนย่านทำเลทองของกรุงเทพฯ

coin

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ

mao-0
mao-1
mao-2
mao-3
mao-4
mao-5
mao-6
mao-7
mao-8
mao-9
mao-10
mao-11
mao-12
mao-0
mao-1
mao-2
mao-3
mao-4
mao-5
mao-6
mao-7
mao-8
mao-9
mao-10
mao-11
mao-12
mao-0
mao-1
mao-2
mao-3
mao-4
mao-5
mao-6
mao-7
mao-8
mao-9
mao-10
mao-11
mao-12

จุดเด่นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน RealX

highlights

ตั้งอยู่บนพื้นที่มีศักยภาพ

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่CBD ที่มีศักยภาพสูง เหมาะกับการลงทุน

highlights

กระจายความเสี่ยง

เป็นการลงทุนในทรัพย์สิน 3 โครงการ 3 ทำเล รวมถึงประเภทของห้อง ขนาดของห้อง และชั้นที่ตั้งของห้องที่มีความหลากหลาย

highlights

รับประกันรายรับสุทธิ

มีการรับประกันรายรับสุทธิในอัตราผลตอบแทน 4-5% ในช่วง 5 ปีแรกของโครงการ

highlights

เป็นเจ้าของได้ในหน่วยย่อย

คุณลักษณะเฉพาะของโทเคนดิจิทัล ทำให้นักลงทุนเสมือนเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ได้ในหน่วยย่อยระดับตารางนิ้วได้ โดย 1 โทเคน เปรียบเสมือนเท่ากับ การเป็นเจ้าของพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว

highlights

โปร่งใส ปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่าน สัญญาอัจฉริยะบนเครือข่ายบล็อกเชน TKX Chain ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

highlights

แลกเปลี่ยนมือได้ 24/7

สามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน เรียลเอ็กซ์ ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ได้ ตลอดอายุโครงการ (อยู่ระหว่างการพิจารณา ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนซื้อขาย)

highlights

เป็นสินทรัพย์ต้านเงินเฟ้อ

อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่มี การเติบโตอย่างต่อเนื่องในอดีต ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจซึ่งช่วย ในการบริหารความเสี่ยงเงินเฟ้อได้

highlights

ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.

เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการพิจารณาและ กำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เสนอขายต่อ ประชาชนจากสำนักงาน ก.ล.ต.

โครงสร้างของการออกโทเทนดิจิทัลฯ RealX

tokenization

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ออกโทเคนดิจิทัล: บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

xrxr

แผนการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ RealX

 • ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

  4 มกราคม 2566

  ทาง บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ได้มีการยื่นร่างหนังสือชี้ชวน และรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่สำนักงานก.ล.ต.อย่างเป็นทางการ
 • ได้รับอนุญาตจากต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์

  4 เมษายน 2566

  สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ทางบริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ให้แก่ประชาชน
 • โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ เสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก

  1 กรกฎาคม 2566

  วันเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2566 (1-31 กรกฎาคม 2566)
 • โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งแรก

  ภายในไตรมาส 3 ปี 2566

  โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์จะถูกลิสต์เข้ากระดานเทรดอันดับต้นของประเทศฯ เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนอันแรก สร้างนิยามใหม่แห่งการลงทุน
 • ช่วงเวลาการจ่ายผลตอบแทนรายไตรมาสแรก ของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์

  ภายในไตรมาส 4 ปี 2566

  การจ่ายผลตอบแทนจะถูกปันส่วนให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามหนังสือชี้ชวน
 • ช่วงเวลาการรับประกันรายรับสุทธิใน 5 ปีแรก ของโครงการที่ 4-5% ต่อปี

  ไตรมาส 4 ปี 2566 – ไตรมาส 3 ปี 2571

  โดยในปีแรกจะรับประกันรายได้สุทธิที่ 4.00% และเพิ่มขึ้น 0.25% ทุกปี และกำหนดไว้ไม่เกิน 5.00% ในปีที่ 5
 • ช่วงเวลาการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการ

  ไตรมาส 4 ปี 2571 – ไตรมาส 3 ปี 2576

  มีการจำหน่ายสินทรัพย์ออกไปในตลาดซื้อขายคอนโดในช่วงปีที่ 6-10 ของโครงการ และกำหนดสัดส่วนที่จำหน่ายออกไปตามหนังสือชี้ชวน
 • การครบกำหนดอายุโครงการ

  ภายในไตรมาส 4 ปี 2576

  ในระหว่างอายุโครงการ ทางผู้ถือหน่วยโทเคนดิจิทัลได้รับรายได้อย่างสม่ำเสมอในช่วง 5 ปีแรก และโอกาสที่อาจจะได้รับผลกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ บนย่านทำเลทองของกรุงเทพฯ

ลิขสิทธิ์ © 2022-2023 บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด