นักลงทุนสัมพันธ์

ประกาศสำคัญ

ประกาศผลการดำเนินงาน


งบการเงิน

งบการเงิน

ข้อมูลผลการดำเนินงานทางการเงินฉบับนี้ สรุป และ วิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน ของบริษัท ฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ตัวชี้วัดทางการเงิน และ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการบริษัท ฯ ทั้งนี้ นักลงทุน สามารถศึกษาเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ เพื่อไปประกอบการพิจารณา ควบคู่กับความเสี่ยงที่รับได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ฉบับนี้ สรุปข้อมูลสำคัญ ที่บริษัทจดทะเบียน จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะรายงานข้อมูลให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้ ได้สรุปนโยบายและภาพรวมการ ประกอบธุรกิจ ผลประกอบการธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนข้อมูลสำคัญ อื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ฉบับนี้ อธิบาย วิธีการประเมินมูลค่า ของสินทรัพย์ ที่นำมาอ้างอิงสำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน RealX ซึ่งร่วมไปถึงไปถึงกายภาพของสินทรัพย์ สถานที่ตั้ง แน้วโน้มตลาด และ ปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว

การจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสของโทเคนดิจิทัล เพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (RealX)

การจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสของโทเคนดิจิทัล เพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (RealX)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายผลกำไรหรือส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสแก่นักลงทุนและชี้แจงส่วนแบ่งรายได้

ลิขสิทธิ์ © 2022-2024 บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด