คำถามที่พบบ่อย

โทเคนเพื่อการลงทุนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน แต่ละโครงการที่ออกและนําเสนอขายต่อผู้ลงทุนผ่านบริษัทโทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่ประกาศออกโดยอาศัยอํานาจตามความในกฎหมายดังกล่าวนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. จึงจะสามารถออกและนําเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้
ตั้งแต่ปีที่ 6 ของโครงการเป็นต้นไป จะมีการขายทรัพย์สินและมีการจัดสรรผลตอบแทนรายไตรมาสจากการจำหน่ายทรัพย์สินสุทธิ โดยปริมาณโทเคนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละรายก็จะถูกเผาทำลายไปพร้อมกันตามสัดส่วนของจำนวนตารางนิ้วของห้องชุดที่ถูกขายไป จนกระทั่งโทเคนดิจิทัลจะถูกเผาทำลายทั้งหมด ณ เวลาที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้จำหน่ายห้องชุดได้ครบถ้วนแล้วเสร็จ
1. ผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย [มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และแอป SCB Easy] 2. ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 3. ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่องการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนได้มีการกําหนดให้ผู้ลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนได้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาทต่อโครงการ เพื่อเป็นการจํากัดความเสี่ยงในการลงทุน แต่ข้อจํากัดดังกล่าวจะไม่รวมการซื้อขายโทเคนดิจิทัลในตลาดรองซึ่งไม่มีการจํากัดวงเงินในการซื้อขายโทเคนดิจิทัลแต่อย่างใด
จองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Token X ซึ่งเป็นแอปฯ ของบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) บริษัทภายใต้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX)
ภายหลังจากการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์แล้วเสร็จ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทุกรายจะได้รับโทเคนดิจิทัลของตนในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Wallet) ที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หลังจากที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรับให้โทเคนดิจิทัลสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดรองได้ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสามารถเลือกได้ว่าจะโอนโทเคนดิจิทัลของตนใน Digital Wallet ที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลไปยัง Digital Wallet ที่เปิดไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคงสภาพโทเคนดิจิทัลไว้แบบเดิม อย่างไรก็ดี หากผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้ทำการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว จะไม่สามารถโอนกลับมายัง Digital Wallet ที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะแจ้งให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลทราบต่อไป
ในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินได้แบ่งเป็น
  • ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าซึ่งอ้างอิงตามมาตรา 40 (4)(ซ)
  • และผลตอบแทนจากการจำหน่ายทรัพย์สินเฉพาะเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนซึ่งอ้างอิงตามมาตรา 40(4)(ฌ)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องนำรายได้ข้างต้นไปรวมเป็นรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้ประจำปี
ลิขสิทธิ์ © 2022-2024 บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด